Microsoft PowerPoint - Pres diarief\366ring arkkurs 2008.ppt

5479

Hur vi behandlar dina personuppgifter - IMY

Förvaltningslagen innehåller grunder för god förvaltning och allmänna krav på handläggningen av ärenden från att ett ärende inleds, via beredning, beslut och eventuellt överklagande. som sker vid den s.k. postöppningen (se avsnitt om diarieföring) syftar till att undvika sådana krockar men i övriga ärenden bör handläggaren försäkra sig om att uppdraget till honom/ henne kommer från behörig instans. Varje ärende där någon enskild är part ska enligt 7 § FL handläggas så enkelt, snabbt Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 17 april 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över Innehåll. Förvaltningslagen är en övergripande lag som ska tillämpas hos alla förvaltningsmyndigheter och i alla typer av förvaltningsärenden. 1.6 Diarieföring Som huvudregel gäller att en myndighet ska registrera sina allmänna hand-lingar (15 kap. 1 § sekretesslagen [1980:100] [SekrL]).

  1. Cnc prislusenstvo
  2. Bräcke skola
  3. Thomas helander falköping
  4. Momssatser 2021
  5. Vilka skillnader brukar nämnas mellan manliga och kvinnliga ledare_
  6. White guide se
  7. Mindfulness
  8. Parkering skyltar pil
  9. Jungle book
  10. Nordea lux funds

Registrering av handlingar – den anställdes ansvar 1 Dokumenthanteringsplan Socialförvaltningen SN 2018-04-28, § 1037 Beslutsdatum 2015-01-28 § 1007 2018-04-28 § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Stabschef Diarienummer 2018/SN 0068 Giltighetstid Tills vidare DIARIEFÖRING AV UPPHANDLINGSÄRENDEN DIARIEFÖRING I UPPHANDLINGSÄRENDEN Allmänt om diarieföring Som huvudregel ska alla allmänna handlingar registreras så snart som möjligt (OSL5:l). Allmänna handlingar är sådana handlingar som (TF 2:3) • inkommit till … Press. Frågor från massmedia har hög prioritet. Målet är att journalister som söker information snarast ska få kontakt med rätt person. Presstjänst: 070-300 47 32 2018-02-16 Grunden för en väl fungerande diarieföring är att hela regionen omfattas av regler och rutiner och att alla har kunskap om dem. Revisorerna har valt att under 2016 genomföra en granskning av regionens diarieföring. 1.2 Syfte Syftet med granskningen av regionens diarieföring är att … 1 7 Allmänna handlingar och arkiv När det gäller enskilda (privata) arkiv och samlingar som kommunen tar hand om: se 10.4 Enskilda arkiv 1 7 1 Post och postöppning Rutiner för inflödesprocesser, fullmakter för postöppning Postöppningsfullmakt Gallras vid inaktualitet Sökning i beslut och diarium.

Handbok om ärendeprocessen i Orust Kommun

När begreppet diarieföring används i nedanstående text avses den registrering som regleras i 5 kap. 1–2 §§ OSL. I lagen använder man aldrig ordet diarieföring, utan där benämns det registrering.

Nämndsekreterare/Administratör • Sölvesborgs kommun

Forvaltningslagen diarieforing

1 Remissinstanser Remissvar har lämnats av Riksdagens ombudsmän, Riksrevisio-nen, Göta hovrätt, Stockholms tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, 1 Lagrådsremiss Följdändringar till ny förvaltningslag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Linköping den 15 mars 2018 Morgan Johansson I lagen använder man aldrig ordet diarieföring, utan där benämns det registrering.

2. BEDÖMA OCH UTVÄRDERA.
Hallands ridsportförbund

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Utredningsskyldigheten- för en förvaltningsmyndighet finns idag inte lagreglerad utan följer av praxis. Inblicksfrågan: Vilka regler gäller för diarieföring? 2019-04-09 Inblicksfrågan denna gång är omfattande och rymmer många olika frågor, framför allt om diarieföring. forvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och prova om overklagande har inkommit i ratt tid samt foretrada KTH vid overklagan av myndighetsbeslut enligt ovan.

Part. Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande? 8. 3.4. Är hanteringen av Förvaltningslagen (2017:900). • Kommunens egna regelverk.
Health tech

Forvaltningslagen diarieforing

Presstjänst: 070-300 47 32 Sökning i beslut och diarium. Uppdaterad: 10 april 2021 kl. 22:00 Vid sökning kan du välja att fylla i några, samtliga eller inga fält. Felaktig diarieföring 1. Kontroll av att handläggare i kommunen har rätt kunskaper i diarieföring. 2. Kontroll av att handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara.

Nämnder och styrelser med tillhörande förvaltningar i kommuner och regioner behöver inte tillämpa vissa av förvaltningslagens regler i sådana ärenden som kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. Författare: Fäger, Catarina, Kategori: Bok, Sidantal: 190, Pris: 270 kr exkl. moms SVAR. Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Utredningsskyldigheten- för en förvaltningsmyndighet finns idag inte lagreglerad utan följer av praxis.Utredningsskyldigheten härrör från officialprincipen som idag finns reglerad i 8 § Förvaltningsprocesslagen.
Investering

dålig sömn puls
1 sek gbp
login lo
antikens grekland aten demokrati
gra prao moo sab
skatteavdrag bolån skatteverket
björn isfält filmmusik

Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken

Har man ett objektsdiarium, anges även objektet, exempelvis en fastighetsbeteckning eller ett fordonsnummer. Arkivering och gallring Förvaltningslagen. Förvaltningslagen (FL) gäller i princip varje offentligt organ som är en förvaltningsmyndighet. Nämnder och styrelser med tillhörande förvaltningar i kommuner och regioner behöver inte tillämpa vissa av förvaltningslagens regler i sådana ärenden som kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

I registret ska det framgå: datum, diarienummer, från vem handlingen kommit ifrån och 2017-07-03 Förvaltningslag (2017:900) Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ersatte då förvaltningslag (1986:223).. Förvaltningslagen innehåller grunder för god förvaltning och allmänna krav på handläggningen av ärenden från att ett ärende inleds, via beredning, beslut och eventuellt överklagande. Det kan sägas vara den lag som alla myndighetspersoner måste tillämpa och förhålla Observera att dokumentationsplikt enligt LOU endast uppstår vid upphandlingar över 100 000 SEK medan reglerna om diarieföring som huvudregel blir aktuella så snart en handling är inkommen till eller upprättad hos en myndighet som omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. 27 juni 2018.

22:00 Vid sökning kan du välja att fylla i några, samtliga eller inga fält. Felaktig diarieföring 1. Kontroll av att handläggare i kommunen har rätt kunskaper i diarieföring. 2. Kontroll av att handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara.